DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului www.divahome.ro, astfel cum este definit în preambul - texte, imagini, grafică web, scripturi, programe, baze de date, precum și materialele ce fac obiectul comunicărilor prin e-mail - aparține S.C. Ghise Design S.R.L., fiind protejat de legea drepturilor de autor și cea a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Ghise Design, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Ghise Design asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Ghise Design.

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Ghise Design și/sau al angajatului/prepusului Ghise Design care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Ghise Design” este marca înregistrată OSIM sub numărul M 2015 03163 din 08/05/2015, titular fiind S.C. Ghise Design S.R.L.

Utilizarea sau reproducerea oricăror elemente din cele enumerate mai sus, fără acordul scris prealabil al S.C. Ghise Design S.R.L., se pedepsește conform legilor în vigoare.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.divahome.ro.ro, cu excepția deținătorului sau legal - S.C. Ghise Design S.R.L., fără acordul prealabil al S.C. Ghise Design S.R.L., dă dreptul unilateral și neechivoc ca S.C. Ghise Design S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa insțantelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insotește, în cazul în care acesta exista.

S.C. Ghise Design S.R.L. respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terților, în cazul în care considerați că site-ul www.divahome.ro conține informații ce încalcă vreun drept apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@divahome.ro